Alle leden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 11 mei 2022. 

Locatie: COVS gebouw, naast Baan 7, sportpark Wildervank.
Inloop vanaf 20:15 uur, aanvang vergadering 20.30 uur.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Toevoegen agendapunten en vragen
3. Vaststellen notulen vorige ALV vergadering 28 september 2021
4. Mededelingen, ingekomen stukken, lopende zaken
5. Jaarverslag bestuur
6. Voorziening in eventuele vacatures diverse commissies
7. Pauze
8. Vaststelling nieuwe statuten
9. Financiƫn 2022
a. verslag van de kascommissie;
b. benoeming kascommissieleden;
c. verslag van de penningmeester;
d. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten;
e. vaststelling van de contributies;
f. vaststelling van de begroting.
10. Rondvraag
11. Sluiting

De bijlagen zijn per mail verstuurd naar alle leden op 24 april 2022.